🌻 🌻 พัฒนาชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประชุมติดตามผล วางแผนขับเคลื่อนงานผ่านระบบ ZOOM 🌻 🌻

29 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง ,จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมประชุม ในที่ประชุมได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงาน และปัญหา/ อุปสรรค ของแต่ละจังหวัด ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ “ผัก (การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ผ้า (การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย) นา (โครงการโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน) หนี้ (การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 6 จังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์กับชุมชนอย่างยั่งยืน
🏖 ระนองต้องมา
📸 ภาพ/ข่าว : ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🏖 Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)