🌳🌳พัฒนาระบบบริหารงาน สร้างทีมงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้มแข็ง 🌳🌳

30 เมษายน 2564 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประชุมทีมงานกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในกลุ่มงาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และการจัดระบบการบริหารงานในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
โดยประเด็นสำคัญในการประชุม
1. การบริหารงานบุคคล ให้เน้นการทำงานเป็นทีม และใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อสอนงาน โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 4 คน ควรปลูกฝังแนวคิดการทำงาน ให้เกิดความผูกพันกับชุมชน และรักองค์กร
2. การบริหารงาน ได้แก่ การจัดระบบการประสานงาน ธุรการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่เน้นการสื่อสารที่รวดเร็ว คล่องตัว และชัดเจน การบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสตรี
3. การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามห้วงเวลา และถูกต้อง
🏖 ระนองต้องมา
📸 ภาพ/ข่าว : ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🏖 Change For Good
      
(Visited 1 times, 1 visits today)