🎯🎯จังหวัดระนอง จัดโครงการระนองปฏิบัติการลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19🎯🎯

3 พฤษภาคม 2564 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ร่วมประชุมโครงการระนองปฏิบัติการลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการรายย่อยขาดกําลัง ทุน และประชาชนขาดกําลังซื้อ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ดังที่เคยเป็นมา การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การสร้างฐานรากให้มั่นคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน
จังหวัดระนองจึงได้จัดโครงการระนองปฏิบัติการลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ โครงการส่งมอบอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ จังหวัดระนองสู้ภัยโควิด-19 ขึ้น โดยจัดทำแผนการส่งมอบอาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมครัวหมู่บ้าน ชุมชน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ เทศบาล ตำบล อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย จิตอาสาพระราชทาน ชมรมมูลนิธิ ตำรวจภูธรจังหวัด สมาคมแม่บ้านตำรวจ ในส่วนของกิจกรรมรวบรวมและจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองระนอง และสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบ
สำหรับแผนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร พืชระยะสั้น และการเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน พัฒนาชุมชน จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นโดยจัดอบรมอาชีพเป็นรุ่นๆ เพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน แรงงาน จัดหางาน พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพาณิชย์จังหวัด สถิติจังหวัด จะจัดการอบรมและฝึกการค้าขายออนไลน์ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน สหกรณ์ จังหวัด เรือนจำ หอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และธนาคาร จัดสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชน
ทั้งนี้ เมื่อได้จัดทำโครงการระนองปฏิบัติการลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว สำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด สถิติจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด จะดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลและติดตามประเมินผล
🏖 ระนองต้องมา
📸 ภาพ : ข่าว : ส.ปชส.ระนอง
🏖 Change For Good
 
(Visited 1 times, 1 visits today)