📣📣จังหวัดระนอง ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)📣📣

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการ ประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง
ทั้งนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นสาระสำคัญของการประชุม คือ นโยบายการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเตรียมความพร้อมของการฉีดวัคซีนของจังหวัด มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การป้องกันการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยง จากการระบาดของโรคโควิด -19 มาตรการ ตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding) มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A การจัดดำเนินการ โรงพยาบาลสนามและระบบส่งต่อและมาตรการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนข้อราชการอื่นๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย และการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🎯🎯 ระนองต้องมา
📸📸 ภาพ : ส.ปชส.ระนอง /ข่าว : ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
📣📣 CHANGE FOR GOOD
 
(Visited 1 times, 1 visits today)