📣📣 จังหวัดระนอง สร้างมาตรฐานการประชุม New normal ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน📣📣

13 พฤษภาคม 2564 13.30 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมาย นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารจังหวัดระนองในการมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และหาแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยในที่ประชุม มีการแนะนำการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Cisco Webex และรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ/การใช้งานระบบรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป
🎯🎯 ระนองต้องมา
📸📸 ภาพ/ข่าว : ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
📣📣 CHANGE FOR GOOD
 
(Visited 1 times, 1 visits today)