🌼🌷จังหวัดระนอง ผนึกกำลัง บูรณาการติดตามสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” อำเภอกะเปอร์🌼🌷

☘️วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมจิตร เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาวจีรจิต ทองสีขาว พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ให้การต้อนรับ
☘️โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีครัวเรือนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ตำบลกะเปอร์ , ตำบลม่วงกลวง , ตำบลเชี่ยวเหลียง ตำบลละ 1 ครัวเรือน และในพื้นที่ตำบลบางหิน จำนวน 7 ครัวเรือน
☘️ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการได้สอบถามรายละเอียดการดำเนินโครงการในแต่ละแปลง ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งทางอำเภอโดยพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ชี้แจงปัญหาต่างๆจากการดำเนินงานโครงการ และได้ทำการแก้ปัญหาแล้วและพร้อมที่จะเดินหน้าดำเนินงานโครงการตามแนวทางต่อไป
☘️ผลจากการลงพื้นที่คณะอนุกรรมการได้ให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เมื่อดำเนินการปรับพื้นที่เรียบร้อย ให้ดูแลพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน และควรพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในหมู่บ้านและภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานได้
🎯🎯 ระนองต้องมา
📸ภาพ /ข่าว : สพอ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง
🎯🎯 Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)