พช.ระนอง ติดตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

🌸วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนราธิป นกแก้ว นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของอำเภอกะเปอร์ มีจำนวน 1 แห่ง และตลาดขยายผล 1 แห่ง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานไตรมาส 3 – 4 ไตรมาสละ 7,800 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่
🌸ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้การดำเนินการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ในแต่ละพื้นที่ให้ดูแนวทางการดำเนินงานของตลาดหลายๆแห่งที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างแล้วนำไปปรับใช้ โดยยึดหลักแนวทางประชารัฐ การส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพ การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายตลาดสะอาด ปลอดภัย (No Foam No Plastics) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป และการดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
🌳(ภูเขา) ระนองต้องมา (ภูเขา)🌳
🎉Change for Good🎊
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📷ภาพ/ข่าว : PR กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)