🥰🥰พช.ระนอง ติดตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง🥰🥰

🏵️วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนราธิป นกแก้ว นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของอำเภอสุขสำราญ มีจำนวน 1 แห่ง และตลาดขยายผล 1 แห่ง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานไตรมาส 3 – 4 ไตรมาสละ 7,800 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่
🏵️ทั้งนี้อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ ร่วมให้ข้อมูลและแจ้งแผนการดำเนินงานตลาดขยายผลแห่งใหม่ คือ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ภายใต้ชื่อ “ที่สุขสำราญ” เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าโอทอป เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาด การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
🏵️ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์บ้านเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ตามที่กลุ่มได้รับมอบครุภัณฑ์สนับสนุนการผลิต (อุปกรณ์จักรเย็บผ้า) ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมสนับสนุนครุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง โดยทางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัดเย็บชุดเสื้อผ้าสำหรับเด็กและเสื้อกั๊กสำหรับเด็กนักเรียนที่จะสวมใส่ไปโรงเรียน โดยจะผลิตตามรายการสั่งซื้อของโรงเรียน ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้แก่กลุ่ม และลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนางหาตีย๋า ชายเขาทอง ตั้งอยู่ 2/1 ม.3 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง พื้นที่ขนาด 1 ไร่ มีหน้ากว้างประมาณ 24 เมตร ยาว 70 เมตร ลักษณะดินเป็นเป็นดินร่วนปนทราย สามารถใช้แบบแปลนมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 1 ไร่สัดส่วนพื้นที่ 1:3 สำหรับดินร่วนปนทราย และแปลงของครัวเรือนนายศึกษิต กวมทรัพย์ ตั้งอยู่ 67 ม.7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่ขนาด 1 ไร่ มีหน้ากว้างประมาณ 24 เมตร ยาว 70 เมตร ลักษณะดินเป็นเป็นดินร่วนปนทราย สามารถใช้แบบแปลนมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 1 ไร่สัดส่วนพื้นที่ 1:3 สำหรับดินร่วนปนทราย
🏵️ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้การดำเนินการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ในแต่ละพื้นที่ให้ดูแนวทางการดำเนินงานของตลาดหลายๆแห่งที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างแล้วนำไปปรับใช้ โดยยึดหลักแนวทางประชารัฐ การส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพ การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายตลาดสะอาด ปลอดภัย (No Foam No Plastics) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป และการดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ และการทำงานบูรณาการร่วมกับภาคภาคีเครือข่าย
🌳ระนองต้องมา🌳
🎉Change for Good🎊
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📷ภาพ/ข่าว : PR กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)