พช.ระนอง ร่วมรับฟังการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

💥วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลกลางจังหวัดระนอง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference )
💥 ในการนี้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการประชุม ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงและร่วมพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อเป็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ และส่งเสริมให้บุลากรสามารถเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษได้เร็วยิ่งขึ้น และร่วมจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในประเด็นดังนี้
1. การยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ)
2. การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ตามแนวทางที่กรมกำหนด
💥ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้มีการรับฟังข้อแนะนำและเสนอแนะเพิ่มเติม รวมถึงประเด็นข้อซักถาม และให้จังหวัดดำเนินการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัด และสรุปผลการประชุมให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายใน 30 กรกฎาคม 2564
🎯🎯ระนองต้องมา
📸ภาพ /ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🎯🎯Change For Good🍂🍂
 
(Visited 1 times, 1 visits today)