💥💥พช.ระนอง บูรณาการหน่วยงานภาคี ส่งเสริมพัฒนากลุ่ม OTOP อำเภอสุขสำราญ สร้างนวตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่สากล💥💥

🍂🍂วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย องค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายอำเภอสุขสำราญ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดประจำปี 2564 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต โดยมีนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามโครงการฯ
🍂🍂กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มสัมมาชีพบางมัน หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ปลาหวาน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำปลาจากปลาหลังเขียว โดยใช้ส่วนที่ทิ้งหรือเศษเหลือจากการทำปลาหวานเช่น ส่วนหัวและไส้ปลาหลังเขียวผ่านกระบวนการหมักและเคี่ยวจนได้น้ำใสเป็นน้ำปลาบรรจุขวด
2. กลุ่มผลิตกุ้งเคยบ้านนาพรุ หมู่ที่ 2 บ้านนาพรุ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ กะปิ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ กะปิผงบ้านนาพรุ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยการนำกะปิตากจนแห้งและผ่านกระบวนการอบและปั่นจนเป็นผง
3. กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทะเลนอก หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เดิมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ น้ำพริกกะลา ได้รับการพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์ ซอสเคยทะเลนอก โดยการนำกุ้งเคยผ่านกระบวนการหมักและกรองน้ำที่ได้จากการหมักเป็นซอสเคยทะเลนอก
🍂🍂ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนองและคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดได้แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดการขายออนไลน์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
🎯🎯ระนองต้องมา
📸ภาพ : สารสนเทศ พช.ระนอง / ข่าว : สพอ.สุขสำราญ
🎯🎯Change For Good🍂🍂
 
(Visited 1 times, 1 visits today)