💥💥พช.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับภาคและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom💥💥

🌟วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ มอบหมายนายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับภาคและที่ปรึกษา 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดะนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
🌟 โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานการประชุม และนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมมี ดังนี้
1) รายงานผลการดำเนินงานและนปัญหา อุปสรรค ของโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช. ” ในพื้นที่ 7 จังหวัด
🌟 ในการนี้นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรคของโครงการ ดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป
🎯🎯ระนองต้องมา
📸ภาพ /ข่าว : พช.ระนอง
🎯🎯Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)