🌟🌟สตรีระนอง ร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564🌟🌟

🌟🌟สตรีระนอง ร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564🌟🌟
🍂วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่จังหวัดกระบี่ , ตรัง , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง และจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมโชค จักร์หรัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
🍂ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมาย นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ และเป็นกำลังใจให้กับสตรีที่เข้าร่วมคัดเลือกในครั้งนี้
🍂สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ส่งคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุขสำราญ
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
3. กลุ่มขยายกิจการเลี้ยงหอยแมลงภู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเภทของการคัดเลือกฯ ดังนี้
💥สำหรับประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน
2) ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) ด้านการบริหารจัดการหนี้
4) การส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกกองทุน/กลุ่มอาชีพ
5) การประชาสัมพันธ์
💥สำหรับประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/เขตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อมูลพื้นฐาน
2) ผลงานเด่น
💥และประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อมูลพื้นฐาน
2) ผลงานในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
🍂โดยการนำเสนอผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ของจังหวัดระนอง ได้นำเสนอในรูปแบบ PPT และ วิดีทัศน์ผลงาน โดยมีการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการในประเด็นเพิ่มเติม ตลอดจนการสนับสนุนจากพัฒนาการอำเภอและส่วนราชการในการให้ข้อมูลแต่ละด้านให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
🎯🎯ระนองต้องมา
📸ภาพ /ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🎯🎯Change For Good
  
(Visited 1 times, 1 visits today)