💥💥 จังหวัดระนอง ลงพื้นที่คณะทำงานติดตามขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด💥💥

🌟วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัดและนักการตลาดรุ่นใหม่ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำกับพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มเป้าหมาย ณ กลุ่มกาแฟบ้านน้ำขาว อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
🌟ทั้งนี้ทางคณะทำงานฯ ได้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้นำไปพิจารณาจัดทำแผนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ต่อไป
🎯🎯ระนองต้องมา
📸ภาพ /ข่าว : พช.ระนอง
🎯🎯Change For Good
(Visited 1 times, 1 visits today)