💥พช.ระนอง ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2564 💥

💥วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ) และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อมอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายสำคัญของจังหวัดระนองโดยก่อนวาระการประชุมมีการการแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานข้าราชการเฉพาะะกิจ และมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ (BPM)
2. การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 2/2564
3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ
4. สรุปผลการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปึ
2564
5. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ปี 2564
7. การดำเนินการโครงการนวตกรรม โครงการ”ร่วมใจ แก้จน คนระนอง” ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)
8. การน้อมนำแนวทางพระราชดำร ิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
9. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2564
11. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
💥 ระนองต้องมา
📸 สถานีข่าว : สารสนเทศ พช.ระนอง รายงาน
💥 CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)