พช.ระนองร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ระดับภาค และ ที่ปรึกษา (จังหวัดชุมพร, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กระบี่, พังงา และระนอง) ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ google meet

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาคและที่ปรึกษา (จังหวัดชุมพร, นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กระบี่,พังงา และระนอง) ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ google meet โดยมีรายละเอียดประเด็นที่สำคัญในการประชุมฯ ดังนี้
1.การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
2.การรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” / โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง / โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด – 19
CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง #CDD#กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองนาโมเดล
(Visited 1 times, 1 visits today)