พช.หวัดระนอง ติดตามการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ไตรมาส 4 ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ โดยอำเภอกะเปอร์มีตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จำนวน 1 แห่ง และตลาดนัดขยายผล จำนวน 1 แห่ง

พช.หวัดระนอง ติดตามการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ไตรมาส 4 ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ โดยอำเภอกะเปอร์มีตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จำนวน 1 แห่ง และตลาดนัดขยายผล จำนวน 1 แห่ง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ไตรมาส 4 ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ โดยอำเภอกะเปอร์ มีตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จำนวน 1 แห่ง และตลาดนัดขยายผล จำนวน 1 แห่ง
โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน โดยอำเภอกะเปอร์ มีตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 1 แห่ง และตลาดนัดขยายผล จำนวน 1 แห่ง มียอดจำหน่ายเฉลี่ยเดือนละ 150,000 บาท

CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง #ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ตลาดนัดชุมชนยิ้มได้

(Visited 1 times, 1 visits today)