พช.ระนอง ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

พช.ระนอง ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และ เข้าร่วมประชุมฯรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ทั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายในการทำงาน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 งาน งบ ระบบ คน ดังนี้
งาน จัดทำฐานข้อมูล, ปฏิบัติการขจัดความยากจน และสร้างรายได้, ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, สนองงานสถาบันหลักของชาติ
งบ งบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, โครงการตามบัญชรแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบบ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA), ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ, สร้างภาพลักษณ์กรมฯด้วยการประชาสัมพันธ์
คน ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน, จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน, เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน, การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า, การติดตามขับเคลื่อนการประชุม/ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ, ประเมินผลงาน
โดยใช้หลักในการปฏิบัติงาน เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)