พช.ระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

พช.ระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1.การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.การรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.การปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2401/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) จังหวัดระนอง
5.นโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยใช้หลักในการปฏิบัติงาน เรียบง่ายได้สาระทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
6. เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมจันทร์สมบีช รีสอร์ท อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)