จังหวัดระนองประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวาระโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการ To Be Number One ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนอง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

📌จังหวัดระนองประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวาระโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการ To Be Number One ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนอง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564📌
💥วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายสุนิติ พรายศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯสำนักพระราชวัง ร่วมเป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER โดยมีนายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม💥
🙏สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อรับทราบและมอบหมายภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทางด้านพิธีการและกิจกรรม ด้านการตกแต่งสถานที่ การดำเนินกิจกรรมภายใน การเตรียมการรับเสด็จในพื้นที่ การจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย และการจัดคอนเสิร์ต เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งนี้ เพื่อ ให้การเตรียมรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ🙏
ระนองต้องมา
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
(Visited 1 times, 1 visits today)