พช.ระนอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

พช.ระนอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 7 มกราคม 2565 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองแต่งกายชุดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้นำผ้าบาติกพิมพ์ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งเป็นฝีมือการทำผ้าของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดระนอง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ด้วย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดระนอง มีผู้ประกอบการ OTOP ที่นำลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มาพัฒนาต่อยอดเป็นผ้าผืนและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย จำนวน 12 ราย สามารถสร้างรายได้มากกว่า 500,000 บาท
เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดระนองสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ในการที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ เกิดความเชื่อมั่นว่าความงดงามของผ้าไทยจะคงอยู่คู่กับสังคมไทย และทรงพระราชทานลายผ้าบาติก ๓ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ที่พระองค์ได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติกเป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพและความจริงใจ ที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจ เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป”
ฉบับข่าวที่ 102/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)