หนึ่งหมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 มีนาคม 2565

🥦🌶หนึ่งหมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌶🥦
วันที่ 19 มีนาคม 2565
นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมวันที่สอง ของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
สำหรับวันนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ โดย วิทยากรจิตอาสา 904 หัวข้อ “การพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ วิทยากรประจำศูนย์ และการจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนปณิธานความดี และทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถขับเคลื่อนดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ฉบับข่าวที่ 159/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈 CHANGE FOR GOOD 🌈
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)