ผู้ว่าฯระนอง เรียกประชุมขุนศึก ขับเคลื่อนแก้จน เพื่อคนระนอง วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565

🎖🎖ผู้ว่าฯระนอง เรียกประชุมขุนศึก ขับเคลื่อนแก้จน เพื่อคนระนอง 🎖🎖
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ ทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ในการนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองมีครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2564 จำนวน 293 ครัวเรือน โดยมีการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง เพื่อรับผิดชอบดูแลครัวเรือนเป้าหมาย จัดทำแผนครัวเรือน ติดตามให้คำแนะนำ และรายงานผล ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ แก้ปัญหาในเบื้องต้น โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วกว่า 70%
ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ ศจพ. ซึ่งมีเป้าหมายคือ “การแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน” หรือ “การตัดเสื้อให้พอดีตัว” โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อน ซึ่งในปี 2565 ของจังหวัดระนอง มีคนจนเป้าหมายในระบบ จำนวน 1,706 ครัวเรือน ทั้งนี้ให้นำแนวทาง “เมนูแก้จน” 5 ด้านจาก TPMAP ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา ด้านรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้หน่วยงานแก้ไขตามอำนาจหน้าที่เป็นรายครัวเรือนต่อไป โดยแบ่งเป้าหมายแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
นอกจากนี้ นายอำเภอ จะต้องกำกับติดตาม “ทีมพี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการแก้ไขแบบพุ่งเป้าเกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัญหา และการจัดทำแผนครัวเรือนด้วยหลัก 4 ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก โดยการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากับทีมพี่เลี้ยงโดยสมัครใจ รวมทั้งกำกับและติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมบันทึกลงใน Logbook รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
“ร่วมใจ แก้จน คนระนอง” ผนึกกำลังขจัดความยากจน 30 กันยายน คนจนหมดระนอง
ฉบับข่าวที่ 165/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈CHANGE FOR GOOD 🌈
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)