▪️ ชาวพช.ระนอง ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ▪️

▪️ ชาวพช.ระนอง ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ▪️

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประกอบด้วย นายชัยวุฒิ บุตรศรี นายปลื้ม นับถือบุญ นางนงลักษณ์ กองช้าง และ นางสาววิไลพร หงษ์หิรัญกุล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสมนั้น ในปี พุทธศักราช 2564 จังหวัดระนองมีข้าราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 4 ราย

ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ด้วย

ฉบับข่าวที่ 184/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ระนอง / กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)