📑 พช.ระนอง ร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 📑

📑 พช.ระนอง ร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 📑
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม
สำหรับการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ 4 ราย ประกอบด้วย นายบุญเลิศ เนตร์ขำ ตำแหน่งนายอำเภอกระบุรี นายชัยวุฒิ บุตรศรี ตำแหน่งนายอำเภอกะเปอร์ นายณรงค์ชัย สกุลอ่อน นายอำเภอละอุ่น และนายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมแนะนำตัวข้าราชการ นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง และนายอัครพล ผลพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
นอกจากนั้นที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง แจ้งที่ประชุมทราบในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับอำเภอ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ปค. การดำเนินการลงทุน ประจำปี 2565 และการเตรียมความพร้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุม บ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทั้งนี้ นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ฉบับข่าวที่ 186/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด
#สภาสตรีแห่งชาติ
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

ภาพ/ข่าว : ส.ปชส.ระนอง / กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)