จังหวัดระนอง ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมืองระนอง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมืองระนอง พร้อมด้วยนางณัษฐพร ชูวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองระนอง โดยมี นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง ในฐานะเลขานุการ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
โดยก่อนการประชุม นายสมเกียติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบทุนแก่เด็กครัวเรือนยากจนตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ทุน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบทุนอุปการะแก่เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองระนอง จำนวน 12 ทุน แบ่งเป็น เด็กรับทุนตำบลบางนอน จำนวน 11 ทุน และเด็กรับทุนตำบลหงาว 1 ทุน
ที่ประชุมได้แจ้งสรุปผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP (204 ครัวเรือน) อำเภอเมืองระนอง ใน 5 มิติ ดังนี้ มิติสุขภาพ จำนวน 42 ครัวเรือน ได้ดำเนินการประสาน อสม/อพม.เยี่ยมบ้านดูแลเป็นระยะ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย มิติความเป็นอยู่ จำนวน 66 ครัวเรือน มีการประสานให้เทศบาลราชกรูดเยี่ยมบ้านและประเมินราคาวัสดุที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน 1 ราย มิติการศึกษา จำนวน 32 ครัวเรือน มีหน่วยงาน กศน.เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำด้านการเรียนต่อ มิติรายได้ จำนวน 178 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนระนอง เกษตรอำเภอแนะนำเรื่องการปลูกผักและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ขายตามตลาดนัด ช่วยเหลือสงเคราะห์เงินผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3,000 บาท มีแผนการฝึกอาชีพจำนวน 26 ราย โดยเทศบาลตำบลบางนอน และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 38 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการทำบัตรประชาชนจำนวน 14 ราย
หลักจากนั้นนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการฯ เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่ ม.3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง และ ม. 3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯและทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั่วทุกพื้นที่

ฉบับข่าวที่ 264/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
🌈CHANGE FOR GOOD🌈
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
#ระนองเมืองต้องห้ามพลาด #ระนอง
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ศจพ.

(Visited 1 times, 1 visits today)