@>>พช.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 7/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ สกส. เข้าร่วมประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญประกอบด้วย
> แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566
> สรุปผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
> ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
> การยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการนี้ นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกคน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยพัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน TV พช.

ภาพ /ข่าว : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)