พช.ระนอง ร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน และมอบนโยบายการถอดบทเรียนและการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ จังหวัดระนอง นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ทีมเครือข่ายนักจัดการความรู้ จำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะด้านการถอดบทเรียน เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ และเครือข่ายนักจัดการความรู้ ให้มีทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาทตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายพื้นที่จุดตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 464 คน โดยเป็นการเตรียมความพร้อมทีมเครือข่ายนักจัดการความรู้ ของจังหวัดระนองในการลงพื้นที่ถอดบทเรียนในพื้นที่อำเภอนำร่อง คืออำเภอละอุ่น ต่อไป

ภาพ /ข่าว : (digital camera)(loud volume)กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
#Change for Good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 1 times, 1 visits today)