พช.ระนอง เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565

พช.ระนอง เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2565
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนภาคีเครือข่าย พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ
ในการนี้ นายมารี ชูดวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นางศิริวรรณ เขมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวปุญญิสา คำนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นศิริมงคล ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 3,506,578.99 บาท (สามล้านห้าแสนหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ในการนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้บริจาคบำรุงโรงเรียนพระปริยธรรม วัดเจษฎาราม จำนวน 10,000 บาท ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม จำนวน 20,000 บาท และโรงเรียนเทศบาลมหาชัย จำนวน 20,000 บาท
ฉบับข่าวที่ 344/2565
สถานีข่าว : สารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รายงาน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
(Visited 1 times, 1 visits today)