ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายรักษ์พล วงษ์ม่วง

พัฒนาการจังหวัดระนอง

Provincial Community Development Office of Ranong

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

คลังสื่อ

Basic Minimum Needs Information Documents

Notice/Government Letter

Women Empowerment Fund Documents