โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

พัฒนาการจังหวัดระนอง

นางสุจินดา ผาจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

นายสำราญ ชูสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธนชัย ชูแนม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกุลกนก มีปิติสุข

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจีรจิต ทองสีขาว

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวภัคจิรา สระโร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสวนีย์ ชูเพ็ง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปิยะนันท์ นิตย์เจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นายเอนกชัย แสงมิ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิรมล ชุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญช่วย ภากร

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศศิธร ยอดแก้ว

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสุภาวดี รักษาวงศ์

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 4 times, 1 visits today)