โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดระนอง

พัฒนาการจังหวัดระนอง

นายธนชัย ชูแนม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

นายสำราญ ชูสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายจิรบูลย์ จันปุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกุลกนก มีปิติสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสวนีย์ ชูเพ็ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวภัคจิรา สระโร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปิยะนันท์ นิตย์เจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นางสาวนราธิป นกแก้ว

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวนิรมล ชุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาวดี รักษาวงศ์

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวพิลารักษ์ แสนฝ้าย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศศิธร ยอดแก้ว

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายบุญช่วย ภากร

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 4 times, 1 visits today)