โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างอัตรากำลัง

นายปลื้ม นับถือบุญ

พัฒนาการจังหวัดระนอง

โทร 084-874-0608

นางสาวบุญญิสา คำนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

โทร 077-800136

นายมารี ชูดวง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร 084-4463263

นางศิริวรรณ เขมากรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร 081-8224675

นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร 081-822-4652

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสวนีย์ ชูเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัคจิรา สระโร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ บุญเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางศุภรี ดวงมะลิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปิยะนันท์ นิตย์เจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิราภา สุขสวัสดิ์

นักพัฒนาชุมชน

นางบุญฑิตยา แก้วมัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวดนิตาอร ชุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอัษฏาวุธ จงเจริญ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวเสาวลักษณ์ สอิ้งทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางวรัญญา พลวารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศรัณย์ ชูดวง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวธนิดา แสงวิเชียร

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนราธิป นกแก้ว

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายนฤเบศร์ กลางอากาศ

นักพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)