โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

-

พัฒนาการจังหวัดระนอง

นายธนชัย ชูแนม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

นายสำราญ ชูสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายจิรบูลย์ จันปุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกุลกนก มีปิติสุข

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสวนีย์ ชูเพ็ง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวภัคจิรา สระโร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปิยะนันท์ นิตย์เจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นางสาวนราธิป นกแก้ว

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวนิรมล ชุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาวดี รักษาวงศ์

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวพิลารักษ์ แสนฝ้าย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศศิธร ยอดแก้ว

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายบุญช่วย ภากร

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรัชดา ภุ่สุรัต

แม่บ้าน

(Visited 4 times, 1 visits today)