โครงสร้าง/บุคลากร

โครงสร้างอัตรากำลัง

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

พัฒนาการจังหวัดระนอง

โทร 084-874-0608

นางสาวบุญญิสา คำนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

โทร 077-800136

นายมารี ชูดวง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร 084-4463263

นางศิริวรรณ เขมากรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร 081-8224675

นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร 081-822-4652

-- ว่าง --

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

---ว่าง---

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นางวรัญญา พลวารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

-- ว่าง --

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัคจิรา สระโร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ บุญเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปิยะนันท์ นิตย์เจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดนิตาอร ชุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนราธิป นกแก้ว

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวเสาวลักษณ์ สอิ้งทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)