ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระนอง ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดระนอง

พช.ระนอง ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 – 4