ข่าวประชาสัมพันธ์

🦀🐠🐌ระนองต้องมา 🦀🐠🐌 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู” 🌺🌺Change for Good🌺🌺 🎯🎯🎯พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอรายละเอียดตามประเด็นวาระการประชุมฯ ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง การประชุมฯ มีข้อสั่งการและประเด็นเน้นย้ำสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) 3. การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร 4. การบริหารจัดการหนี้ 4.1 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4.2 การบริหารจัดการหนี้ กรณีหนี้ที่ขาดอายุความ 5. การประชาสัมพันธ์และเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอลาออกจากพนักงานกองทุน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเด็น “เบิกจ่ายสูงสุด” และจังหวัดจันทบุรี ประเด็น “บริหารหนี้ยอดเยี่ยม” 🎊🎊Change For Good🎊🎊 🔊🔊🔊CDD กรมการพัฒนาชุมชน 🚀🚀🚀ทีมงานสารสนเทศ พช.ระนอง รายงาน 📢📢📢สถานีข่าวพช ระนองCNS

🌺🌺พช.ระนอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference 🌺🌺

จังหวัดระนอง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”