💥💥พช.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับภาคและที่ปรึกษา ผ่านระบบโปรแกรม Zoom💥💥

27 กรกฎาคม 2564 /

21:11 น.

พช.ระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า อำเภอเมืองระนอง

24 กรกฎาคม 2564 /

11:51 น.