พช.ระนอง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

20 ธันวาคม 2564 /

11:27 น.

พช.ระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่5 บ้านนาใน ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

20 ธันวาคม 2564 /

10:45 น.