พช.ระนอง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงทางอาหาร

20 ตุลาคม 2564 /

14:27 น.

จังหวัดระนองประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวาระโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One และติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการ To Be Number One ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนอง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

20 ตุลาคม 2564 /

14:25 น.

พช.ระนอง กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดระนอง เพื่อขอเมตตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน

20 ตุลาคม 2564 /

14:23 น.

พช.ระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

14 ตุลาคม 2564 /

18:11 น.

พช.ระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

14 ตุลาคม 2564 /

17:59 น.

พช.ระนอง ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 7 หลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม”

12 ตุลาคม 2564 /

09:49 น.

พช.ระนอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาคและที่ปรึกษา ครั้งที่ 13/2564

12 ตุลาคม 2564 /

09:46 น.