20 ธ.ค. 2561 นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม เปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

20 ธันวาคม 2561 /

17:56 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

12 ธันวาคม 2561 /

15:01 น.

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

26 พฤศจิกายน 2561 /

11:54 น.

วันอาทิตย์ ที่16 กันยายน 2561 หอการค้าจังหวัดระนอง , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด กับชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาว ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมนาว

16 กันยายน 2561 /

18:45 น.

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ลงพื้นที่ตัดสินการประกวดชุมชนท่องเที่ยวฯ บ้านพรรั้ง

06 กันยายน 2561 /

18:12 น.