12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. พัฒนาการจังหวัดระนองและหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและมอบหมายภารกิจแก่ทีมวิทยากรระดับจังหวัด(ครู ก)

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

00:00 น.