ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดระนอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561– 2565 (ฉบับทบทวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551