ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู” 🌕Change for good🌕 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย : การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ของประเทศไทย ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทยแรมซาร์ไซต์ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นตัวแทนหายากหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะ ซึ่งพบในเขต ชีวภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความสำคัญระหว่างประเทศสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทีเกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์และชุมชนประชากรทางนิเวศของ นกน้ำ และปลาปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 9 แห่ง และอยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ รวม 5 แห่ง จังหวัดระนอง คือพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ ทั้งนี้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เสนอความคิดเห็นต่อการทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ ขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเป็นกรอบแนวทางของหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้สามารถรักษาสมดุลและให้บริการทางระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป # แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง เชิญชวนท่านที่มีอายุ 15-30 ปี ส่งผลงานออกแบบชุดผ้าไทยเข้าประกวดในคนเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง โทร.077-800136