ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ระนอง รับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ชี้แจงแนวทาง รูปแบบ รายละเอียดระบบการรายงานบนมือถือ ผ่านระบบ Online Real Time