ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

จังหวัดระนอง ลงพื้นที่กลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง, กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน ม.9 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง และทุเรียนกวน ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

พช.ระนอง จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระนอง ประจำปี 2563