ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง