ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.กะเปอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะเวลา 3 วัน

จังหวัดระนอง บูรณาการแก้จนคนระนอง โดยยึด TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

จังหวัดระนอง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง