🌳 พช.กระบุรี สนับสนุนการจัดการที่ดินสำหรับบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร เปลี่ยนแนวคิดสู่การทำเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมี และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 🌳

14 January 2022 /

22:54 น.