ถ่านผลไม้ดับกลิ่น

การเผาถ่านผลไม้ดับกลิ่นของบ้านบุรีรัมย์ เป็นแนวคิดที่เกิดจากกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้ ในพื้นที่ ซึ่งมีผลไม้จำนวนมากที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือนำมารับประทานได้ เช่นผลทุเรียนผลอ่อนที่เกษตรกรตัดแต่งผลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีปริมาณต่อกิ่งมากเกินไป จึงเกิดแนวคิดที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าหรือทำประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกร และในปัจจุบันได้มีการถ่านทอดองค์ความรู้การเผาถ่านผลไม้ดับกลิ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านในวงซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี การทำถ่านผลไม้ถือได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่ช่วยสร้างรายได้เสริมโดยการทำเป็นผลิตภัณฑ์ ถ่านผลไม้ ดูดกลิ่นอับ เพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมไปสู่การเข้าสู่ OTOP ของหมู่บ้าน

 

ถ่านผลไม้

(Visited 1 times, 1 visits today)